Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület

Logo
Nincs bejelentkezve Belépés a B szintre
Legutóbbi módosítások Linkek
Partnerek

36. Távhő Vándorgyűlés

2023. szeptember 19-20.

Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Hőszolgáltatási Szakosztálya

Mesterséges Intelligencia és a Távhő”, címmel
„…és MI hol tartunk” mottóval

Visegrádon rendezte meg soron következő Vándorgyűlését.

A rendezvény első napján Zanatyné Uitz Zsuzsa levezető elnök üdvözölte a jelenlévőket, majd

Gerda István szakosztályelnök megnyitó beszédében szólt a Szakosztály által felvállalt feladatokról, az elmúlt időszakban évente megrendezésre kerülő rendezvényeinek tematikájáról, majd megemlítésre kerültek az energetikai szektort érintő, ez évben megjelent – az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról, és a tanúsításról szóló új rendeletek – valamint a Nemzeti Energia- és Klímaterv aktualizált változata és az ahhoz kapcsolódó feladatok is.
Az idei eseményen az összeállított program szerint a mesterséges intelligencia alkalmazása került előtérbe, annak olyan eszközei és módjai, amelyek a hőellátás területén a szakmai teljesítmények optimalizálást lehetővé teszik.

Molnár Szabolcs az Egyesület főtitkára köszöntőjében méltatta a rendezvényre történő előkészületeket, felhívta a figyelmet az ilyen találkozók fontosságára és a szakmai eredmények bemutatásának jelentőségére, majd a megjelent szakembereknek eredményes tanácskozást kívánt.

A plenáris előadásokat Horváth Viktor az Energiaügyi Minisztérium helyettes államtitkára nyitotta meg.
„A távhő előtt álló kihívások” című előadásában szólt az előttünk álló gázévre vonatkozóan a költségvetési támogatási igény aktuális változásáról, a Nemzeti Energia- és Klímatervben a távhőtermelésben a primer energiahordozók részarányának várható változásáról a hosszútávú 2050.-ig tartó időszakra vonatkozóan, valamint a költségmegosztókat érintő szabályozási koncepcióról.
Kidolgozás alatt állnak a fejlesztést és működést támogató energetikai beruházási EU-s, és hazai Operatív- valamint Modernizációs Alap programok.
A távhő jövőjét illetően többek között kiemelt szerepet szánnak a megújuló energiaforrásoknak és azok felhasználási arányának növelésének.

ORBÁN Tibor a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének elnöke a
„ Gondolatok a 2023/2024 fűtési szezon margójára” című prezentációjában
elénk tárta a távhőellátás előnyeit, amelyekkel a távhő a megfelelő választás a gáztól való függetlenség biztosítására. Bemutatta az elérhető hazai és fenntartható energiaforrásokból

származó hőforrásokat, és szólt a jelenlegi árszabályozás jellegzetességeiről, a távhőszolgáltatói támogatásigényekről.
Ismertette az elmúlt időszakban végzett iparági egyeztetések tartalmát és eredményeit, valamint a MaTáSzSz javaslatait a hazai távhőrendszerek megújítására.

Molnár Szabolcs
„A hidrogén erőművi hasznosításának lehetőségei”
Egyesületünk főtitkára előadása bevezetőjében bemutatta a különböző országok energiaigényeit, majd összegezte a hidrogén felhasználás sokoldalú előnyeit, kitérve arra, hogyan alkalmazható az egyes tüzelőanyag keverékekben.
Részletezte a hidrogén előállításának folyamatait, a tárolás lehetőségeit és a felhasználás lehetőségeit a távfűtésben, a szennyvízkezelésben.

Tompa Ferenc
„Villamoskazán kettős szerepben”
Megismerhettük egy fűtőműbe telepített villamos kazán működtetésének körülményeit,
a berendezési egységek típusait a hőtermelés kapcsolási tervlapjaival szemléltetve – külön kitérve a hőhasznosító kazánokra és a villamosenergia termelésre.
Sor került a beépített villamos kazán telepítési lépéseinek, a kazán felépítésének és fő műszaki adatainak, jellemzőinek bemutatására.
Ismertetőt hallhattunk a jelenlegi és jövőbeni üzemmenetekről és a szimulációs vizsgálatokkal altámasztott lehetséges üzemállapotokról.

Dr. Szánthó Zoltán
Némethi Balázs
„HMV termelő berendezések fejlesztésének kérdései és azok rendszerszintű előnyei”
Az előadás egy konkrét, átfogó terjedelmű projekt és elemző munka bemutatása a távhőellátásra kapcsolódó központi használati melegvíz ellátás kutatási munka eddigi eredményeiről.
Ismertetésre került a HMV méretezési összefüggés megalkotásának és pontosításának folyamata, a hőközponti HMV-termelő rendszerek beszabályozásának számítógépes vizsgálata, a nagy kiterjedésű cirkulációs hálózatok problémái és a beszabályozatlan hálózatok üzemviteli hátrányai.
Láthattuk a jelenlegi HMV-termelés kapcsolási módjait és megfogalmazásra kerültek az azokra vonatkozó észrevételek is.
A befejező részben egy hőközpont szimuláció programmal támogatott vizsgálat szerint megismerhettük a HMV-fogyasztás leírásának fejlesztési lehetőségeit, majd a projekt eddigi eredményeiről és további feladatokról volt szó továbbá összegzésre kerültek a megállapítások és a fejlesztési javaslatok.

Dr. Vajda József
„Energiahatékonysági megoldások gazdaságossági számítása”
Az előadás bevezetőjében a gazdaságossági szemléletmód szükségességét tárta elénk, majd kitért a beruházási-, üzemeltetési- és összköltségek alakulásának elemzésére.
Statikus szemléletmód és az új megközelítés témakörét tárgyalva végül konkrét példákon keresztül láthattuk a gazdaságosság tartalmát és mértékét.

Garai Zsolt
„Kaposvári ’Zöld Fűtőmű’ építése”
Szemléletes módon az előadás videó bemutatóval kezdődött, amely a fűtőmű építésének történetét dolgozta fel, és mutatta be a kivitelezés folyamatát.
Ezt követően a prezentációban láthattuk a beruházás alkotó elemeinek – a technológiai berendezések, a kapcsolódó létesítmények, a hőhasznosító, az apríték tároló, kaparóláncos felhordók – főbb műszaki és geometriai paramétereit és tüzelőberendezés kialakításának módját.

Hujber Ottó
„Nap-, és szélenergiával hajtott gázerőművek”
Az energiahordozók importjának csökkentése, valamint a dekarbonizáció és a környezetvédelem mint fontos társadalmi és gazdasági célok figyelembe vételével kidolgozott technológia bemutatására került sor. Ez a Gázmotor és gázturbina alapú, szintetikus földgázt előállító új típusú P2G technológia.
Az előadás bemutatta a hidrogén-bekeverésben lévő potenciálokat, a hagyományos P2G technológiában lévő potenciálokat, a gázfogyasztó-berendezés alapú P2G technológiához kapcsolódó, majd az új P2G technológiában lévő potenciálokat. Kitért a nap- és szélenergia hatékony felhasználásának lehetőségére, az energetikai hatásfokok vizsgálatára, valamint utalás történt a berendezés-méretekre is és végezetül összefoglalta az új P2G technológia előnyeit.

A második napon au előadások Gyenis Miklós levezető elnöklésével folytatódtak.

Eördöghné Dr. Miklós Mária
„Nyitott gondolkodás a zárt körös HMV-ellátásban”
A rendezvény mottóját és címét követő előadásban feldolgozásra és bemutatásra került a használati melegvízellátás valamennyi folyamateleme az előadás címében jelzett témában.
A HMV rendszerek áttekintését követően többek között kitért a vízellátó hálózatok higiénikus működésének feltételeire és a higiéniáját veszélyeztető megváltozott körülményekre is.
A cirkulációs feladatok megoldásához megfogalmazott összeállításban láthattuk, hogy a MI hogyan és mely teleületeken fokozhatja a hatékonyságot, felhasználói elégedettséget és az energiamegtakarítást amellett és azért, hogy a fogyasztóknál az elvárt minőségű melegvíz rendelkezésre álljon.

Fekete Balázs
Gnám Bence
„Távleolvasási rendszer és adatszolgáltatás a fogyasztók felé”

Az előadás az intelligens fogyasztásmérés és adatszolgáltatás komplex megoldását mutatta be egy konkrét termék értékláncán keresztül, amely tartalmazza a mérőket, azokra épülő kommunikációt és szoftvert, valamint reportolást, adatszolgáltatást.
Az ehhez kapcsolódó különböző modulok mellett láthattuk a referencia projekteket az eddig elkészült rendszerekről, megfogalmazásra kerültek az új követelmények és újabb kihívások, a megoldásra váró célok

PÁL Péter
„Rendszerszabályozással elérhető felhasználói oldali energiamegtakarítási lehetőségek”

Valós helyszíneken valós eredmények a gáz- és áramfogyasztás megtakarításában, amelyek jelentős gazdálkodási eredményt mutatnak. Ezek megvalósításához fontos cél az épületekben a karbonsemlegesség elérése, amelyhez kevesebb és zöldebb energia kell, hogy társuljon.
Egy tervezett projekt esetében is bemutatásra kerültek a megtakarítási potenciálok a villamosenergia és a gázfelhasználásban.
Befejező gondolatokban az előadó érintette ilyen esetekre vonatkozóan a távhő problematikáját és a megemlítette a lehetőséget is a távhőellátás területén – kiemelve pl. a megújuló energiahozó hányad növelését a hőtermelésben.

Baumann Mihály adjunktus PTE MIK Épületgépész- és Létesítménymérnöki Tanszék
Vezetékek, szerelvények gazdaságos szigetelési vastagsága a megnövekedett energiaköltségek figyelembevételével”

Bevezetésként a probléma felvetést követően a vezetékek és berendezések szigetelése probléma köreit szemléltette az előadás, majd megjelenítette a EnEV szerint számított minimális csőszigetelés vastagságot.
Konkrét számítási példán keresztül kidolgozásra került egy egységnyi cső vezetékszakasz hővesztesége adott hőszigetelés vastagsággal, amely alapján számolható a vezeték hőveszteségének éves költsége és a megtérülési idő. Ezt követően összefoglaló táblázatban láthattuk a lehetséges megtakarítási potenciálokat.

Mózer Gábor
„Új szivattyúzási technológiák lehetőségei és használata a szivattyútechnikában”

Elsőként átfogó összegzésben bemutatásra kerültek az új szivattyúzási technológiák jellemzői úgy, mint a helyi beállítás és kezelés, az épületautomatikába történő integrálhatóság, az optimális szabályozhatóság lehetősége, az áttekinthető kezelő felület, a működési adatok kiváló átláthatósága, a rendszer optimális energiahatékonyságát biztosító komplex, intelligens együttműködés és a magas fokú megbízhatóság.
Mindezen tulajdonságokat kibontva, a teljesség igényével egy új típusú termékcsalád ismertetésében láthattuk és hallhattuk.

ZÁRSZÓ

Gerda István szakosztályelnök a vándorgyűlés eseményeinek röviden összefoglalta a rendezvény eseményeit majd azt követően

köszönetet mondott

a jelenlévőknek az aktív közreműködésért,
előadóinknak, hogy egyéb elfoglaltságaik mellett is eleget tettek felkéréseinknek és bemutatták a szakmai területeiken elért eredményeiket,
támogatóinknak, hogy szakmai háttérrel, fizikai megjelenéssel, bemutatóval is hozzájárulnak a vándorgyűlés sikeréhez, valamint
a rendezvény szervezésében résztvevő hőszolgáltatási szakosztály-vezetőségi tagoknak és valamennyi közreműködőnek.

Találkozzunk a 37.Távhő Vándorgyűlésen

2024. szeptember hónapban!

2023. október 04.

Összeállította: Gerda István