Összefoglaló a szervezeti egységek 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolókról és a 2018. évi munkatervekről.

Szervezeti egységeink ez év elején is elkészítették 2017. évi tevékenységükről szóló beszámolóikat, valamint 2018. évi munkaterveiket. 21 szervezeti egységből 18 küldött beszámolót és munkatervet. A Bakonyi Csoport sajnos megszűnt. A társaságnál történt változások miatt összesen 3 ETE-tag maradt, így a csoport nem volt fenntartható. Az ERBE Csoport elnöke kilépett a társaságtól, az újjászervezés folyamatban van.

A szervezeti egységek sokrétű tevékenységet folytatnak. Egy rövid beszámoló keretében nem lehet teljességre törekedni, így összefoglalóm óhatatlanul szubjektív. Az Egyesület szakosztályaiban és területi csoportjaiban eltérő intenzitású tevékenység folyik, de mind a 18 szervezeti egységnél volt érdemi munka és a 2018. évi tervek is tartalmasak.

3 szervezeti egység munkáját, illetve újjáalakulását ki kell emelni, ami nagyon örvendetes.

A Csongrád Megyei Szervezet új vezetősége, Dr. Péter Szabó István elnök és új titkára, Dr. Nagy Valéria aktivizálták a tagságot. Szoros együttműködést alakítottak ki a Szegedi Tudományegyetemmel és a Mérnöki Kamarával. Új tagok, köztük fiatalok léptek be az Egyesületbe. 2017. novemberében SZENERG néven sikeres konferenciát rendeztek. Megismétlését 2018-ra is tervezik. A csoport tartalmas előadásokat szervezett, üzemlátogatást tettek a Paksi Atomerőműbe, valamint a Magyar Földgáztároló Zrt-nél.

A Székesfehérvári Csoport a korábbi években lényegében nem működött. Ignáczy Elek, aki hosszú ideig eredményesen vezette a Csoport munkáját, a háttérbe vonult és az új elnök teljesen passzív volt. Az elmúlt évi tisztújítás során Ignáczy Elek visszatért a szervezet élére, újjászervezte azt és már az elmúlt évben a Csoport eredményes programot hajtott végre. Például a Magyar Elektrotechnikai Egyesülettel közösen a Városháza dísztermében tartott konferenciát szerveztek, előadónak megnyerték Dr. Aszódi Attilát. A konferenciát az önkormányzat anyagi támogatásban is részesítette. A csoport iskolások részére energetikai tájékoztató foglalkozásokat szervezett (folytatva az egykor az Esztergomi Csoportban végrehajtott gyakorlatot). 2018-ra is ígéretes programot terveznek.

A Nukleáris Szakosztály tevékenységét az új vezetőség: Horváth Miklós Ferenc vezérigazgató-helyettes, aki Elnökségi tagunk is, valamint Szarvas Krisztián titkár aktivizálta. A szakosztály lehetőséget biztosít az atomenergetikában a Paksi Atomerőmű Zrt.-nél, valamint a Paks II Zrt-nél és más kapcsolódó területeken tevékenykedő szakemberek együttműködésére. A szakosztály munkáját nagyban segíti Kissné Hegyi Ilona, aki sok fiatal mérnök belépését szervezte meg. 2018-ra tartalmas programot készítettek, amelyben előadások és szakmai kirándulások is szerepelnek.

Mindhárom megújult szervezet vezetőségének és tagságának gratulálunk.

A szervezeti egységek tevékenysége sokrétű, az aktívabbak több mindennel foglalkoznak. A következőkben tevékenységi csoportok szerint igyekszem áttekintést adni a szervezeti egységek munkájáról.

Minden beszámolót és munkatervet készítő szervezet eleget tett az Egyesület Alapszabályában szereplő, a működést biztosító feladatoknak, pl. végrehajtották a tisztújítást, megtartják a vezetőségi üléseket, kapcsolatot tartanak a tagjaikkal, elvégzik a gazdálkodási feladataikat, együttműködnek a Titkársággal.

Minden szervezeti egység foglalkozik tagjai tájékoztatásával, szakmai ismeretei fejlesztésével. Szervezik a tagok részvételét rendezvényeken, a társszervek programjain is, pl. Mérnöki Kamara, megmaradt helyi MTESZ szervezetek, Magyar Elektrotechnikai Egyesület stb. Érdekes módszer, amit a Környezetvédelmi Szakosztály alkalmaz: a tagok fontos szakmai hírekről szóló tájékoztatása email-ben.

A szervezeti egységek majd mindegyike rendez szakmai előadásokat, vitadélutánokat, szimpóziumokat, esetleg előadás-sorozatokat. A Hőszolgáltatási Szakosztály például önállóan szervezi most már évtizedek óta az Egyesület egyik nagyrendezvényét, a Vándorgyűlést. Itt megemlítem Gerda István elnök szerepét, aki ezen kívül ellátja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Csoport elnökségi funkcióját, ezen felül Elnökségi tag.

Az Egyesület másik, most már hagyományosnak tekinthető nagykonferenciája, a KLENEN szervezésében részt vesz az Energiahatékonysági Szakosztály, valamint a Hőszolgáltatási Szakosztály is.

A Miskolci Csoport 2017-ben közreműködött a Magyar Vas- és Acélipari Egyesüléssel, valamint a TÜKI-vel közös szimpózium szervezésében. A szimpózium sikeres volt, 2018-ban a téma folytatását tervezik.

Az Energiahatékonysági Szakosztály előadás-sorozatot szervezett, amelynek folytatását 2018-ban is tervezi.

A Gáz Szakosztály Csallóközi Zoltán elnökhelyettes közreműködésével részt vesz a már évtizedes tradícióval rendelkező Nemzetközi Gázkonferencia szakmai programjának készítésében.

Az előadások, szimpóziumok rendezésében szervezeti egységeink több alkalommal együttműködnek társszervekkel, a Mérnöki Kamarával, a MEE helyi szervezeteivel, a megyei Kereskedelmi és Iparkamarákkal, energetikai célú alapítványokkal, a Magyar Kapcsolt Energia Társasággal. A Társaság Kamarás Bélát, a Pécsi Csoportunk elnökét a múlt évben Heller László-díjjal tüntette ki, amihez gratulálunk.

A társszervekkel való együttműködés néhány példája: a Gáz Szakosztály a Magyar Gázipari Vállalkozók Egyesületével; a Békési Megyei Csoport és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Csoport a helyi iparkamarával (2018-ra közös rendezvényt is szerveznek); a Pécsi Csoport az Országos Bányászati Egyesülettel. A Somogy Megyei Csoport például városi komplex energiagazdálkodási témában több társszerv rendezvényére Zanatyné Uitz Zsuzsanna személyében előadót biztosított.

Érdekes előadást rendezett a Somogy Megyei Csoport a baumgarteni gázelosztó központnál bekövetkezett robbanásról.

Az Energiastratégiai és Szabályozási Szakosztály vitafórumot szervezett a hazai hulladékhasznosítás kérdéséről, 2018-ban pedig az EU és a hazai villamosenergia rendszer működési problémáinak megvitatását tervezi, valamint a párizsi klímacsúcs hatásainak elemzését tűzte ki célul.

Fontos egyesületi tevékenység a szakmai tanulmányutak szervezése. Szervezeti egységeink sok belföldi tanulmányutat valósítottak meg, néhány példa: a Békés Megyei Csoport Paksra, a Mátrai Csoport szintén Paksra, valamint a kecskeméti Mercedes gyárba, 2018-ra pedig a dunaújvárosi papírgyár erőművébe, a Pécsi Csoport a szentlőrinci termálhő szolgáltatóhoz, a Somogy Megyei Csoport a pécsi Pollack Expo-ra, a Szenior Klub pedig az ajkai erőműbe szervezett, illetve tervez tanulmányutat.

Néhány szervezeti egységünk külföldi tanulmányutat is szervezett, illetve tervez, konkrétan a Hajdú-Bihar Megyei Csoport 2018-ban egy ausztriai víztárolós erőművet látogat meg, a Mátrai Csoport a Voest Alpine linzi acélművébe tervez tanulmányutat. A Veszprémi Csoport hosszú évek óta lengyel cserelátogatás-sorozatot bonyolít és 2018-ban egy szlovákiai körutat is tervez.

Külön kiemelést érdemel az egyetemekkel való együttműködés. A Csongrád Megyei Szervezet – mint már utaltam rá – szoros együttműködést folytat a Szegedi Tudományegyetemmel, a Hajdú-Bihar Megyei Csoport a Debreceni Egyetem Műszaki Karával. A Gáz Szakosztály 2018-ban a BME-n egyetemi nyílt nap szervezését irányozta elő. A Hőszolgáltatási Szakosztály a BME Gépészmérnöki Karával diplomaterv pályázatot szervezett és biztosította a díjazást, valamint a Hőszolgáltatási Szakosztály együttműködik a BME szakkollégiumával. A Miskolci Szervezet tartalmas kapcsolatot ápol a Miskolci Egyetemmel.

Kiemelt figyelmet érdemel a Szenior Klub tevékenysége. A Klub kereken 40 éve szervez előadásokat és üzemlátogatásokat. Az előadások minden héten csütörtökön délelőtt 2 félévre készített program keretében hangzanak el. Az előadásokat hozzászólások, illetve vita követi. A felkért előadók nemcsak az energetika, hanem más, érdeklődésre számot tartó témákat ismertetnek. A Szenior Klub programjain a Magyar Elektrotechnikai Egyesület érdeklődő tagjai is részt vesznek. A programok az Egyesület minden tagja számára nyitottak. Az előadásokon és üzemlátogatásokon résztvevők száma 30-50 közötti. A Szenior Klub eredményes tevékenységében Szabó Benjamin elnöknek nagy szerepe van, amiért köszönetet kell mondani.

Egyes szervezeti egységeink, pl. a Győri és a Békés Megyei Csoport termékbemutatókat is tartanak.

Az Energetikai Tudományos Tanács tevékenységének ismertetése nem kapcsolódik közvetlenül a szervezeti egységekhez, de röviden erre is szeretnék kitérni. Az Energetikai Tudományos Tanács fő célja az, hogy az energetika vezető szakembereit, ismert és elismert szaktekintélyeit bevonjuk az Egyesület munkájába akkor is, ha nem tagjai Egyesületünknek. A Tanács vitadélutánjain az Energetika fontos aktuális kérdéseit vitatja meg a témavezető előadás, valamint felkért hozzászólók véleményének kifejtését követően. A vitaülésen elhangzottak egyesületi állásfoglalás alapját is képezhetik.

Az ETT 2017-ben egy ülést tartott, amelyen a hazai gázellátás biztonságának kérdéseit vitatta meg. 2018-ban két ülést tervez, amelyből az elsőt január 31-én már megtartotta. A téma a hazai villamosenergia rendszer helyzetének újabb áttekintése volt. A másik ETT ülés témája pedig a párizsi klímacsúcs hatásai az EU és a hazai energetikára. Az ez év január 31-én tartott ETT ülésen az energetikai szakma legkiválóbb irányítói és szakértői is megjelentek, 5 jelenlegi és volt államtitkár, 2 főigazgató, illetve vezérigazgató, 9 jelenlegi és volt igazgató, a Magyar Tudományos Akadémia tagja és professzorok is megjelentek és hozzászóltak. Törekednünk kell arra, hogy az ETT szakmai presztízsét a jövőben is fenntartsuk.

A szervezeti egységek 2017. évi működéséről készített beszámolók, valamint a 2018. évi munkatervek a központi munkaprogramban foglaltakkal együtt nyújtanak valós képet az Egyesület szakmai tevékenységének egészéről. A beszámolók és munkatervek elkészítéséért köszönetet mondok.