AZ ETE bemutatása

Az energiaiparnak a gazdasági életben betöltött kulcsszerepe mellett meghatározó szerepe van a környezeti hatások alakulása, az ország környezetvédelmi kötelezettség-vállalásainak teljesítése szempontjából is. Ebben az összetett feladatrendszerben vállal felelősségteljes tevékenységet civil szervezetként az 1949-ben alapított Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület (ETE). Az egyesület több száz szakember szakmai tevékenységét fogja össze a hazai energiatermelő, szolgáltató és felhasználó vállalatok, a szakterülethez kapcsolódó egyetemi tanszékek, intézmények köréből. Az energiaellátás biztonsága, a környezetvédelmi- és klímapolitika az Európai Unió politikájának középpontjában áll. Az elmúlt években a közösségi jogalkotás egyre mélyebben és intenzívebben foglalkozik energetikai, illetve az energetikát érintő klímapolitikai intézkedésekkel. Az ETE feladatának tartja, hogy figyelemmel kísérje az EU-ban folyó jogalkotást, szakmai javaslatokkal támogassa a hazai álláspontok kialakítását, majd az európai szintű jogszabályok hazai honosítását. Az ETE, mint szakmai civil szervezet együttműködik az energetika terén működő hasonló szervezetekkel.

Az ETE célja

Az Egyesület létrehozásának és működésének legfontosabb célja, hogy az országos és helyi állami energetikai közfeladatok megoldását, a gazdaságos és környezetkímélő energiagazdálkodást elősegítse az energetika különböző szakterületein dolgozó szakemberek tudományos és szakmai együttműködésének megszervezésével. Az Egyesület, mint szakmai civil szervezet, főként az alábbi  tevékenységeket végzi, hozzájárulva ezzel a Magyar Államnak az Nemzeti Energiastratégiában és a szakági törvényekben, különösen a villamos energiáról szóló, („VET”), a földgázellátásról szóló („GET”) és a távhőszolgáltatásról szóló törvényekben meghatározott feladatai ellátásához:

 • tanácsadás az energiapolitikai döntéshozók részére az Európai Unió irányelveinek megfelelő szabályozási környezet kialakítása érdekében, ugyanakkor a hazai iparági adottságoknak legmegfelelőbb gazdasági, jogi és műszaki környezet megteremtésének elősegítése; ezáltal a magyar energetikai piac versenyképességének segítése a tudomány, a szakmai szempontok képviseletével
 • tanácsadás a felhasználók biztonságos, megfelelő minőségű és gazdaságos távhőellátása érdekében az objektív, átlátható és hátrányos megkülönböztetéstől mentes szabályozás kialakítása érdekében, a fogyasztóvédelem, az energiahatékonyság, az energiatakarékosság és környezetvédelem követelményeire figyelemmel
 • a fenntartható fejlődés és az energiagazdálkodás gazdaságos és környezetkímélő működésének elősegítése, ezen belül a különféle típusú megújuló energiaforrások használatának általános elterjesztése Magyarországon;
 • a hazai energia-felhasználók biztonságos,zavartalan, megfelelő minőségű és átlátható költségszerkezetű villamosenergia- és földgáz-ellátása érdekében végzett szakmai, tudományos és ismeretterjesztő tevékenységek;
 • a fenntartható fejlődés érdekében az energiahatékonyság, az ésszerű energiatakarékosság és a legkisebb költség elvének érvényesítése
 • a magyar villamosenergia- és földgázpiacnak az Európai Unió egységesülő piacaiba történő integrációjának elősegítése ;
 • a megújuló energiaforrások használatának, részarányának növelésével a környezetvédelem szempontjainak megfelelő, biztonságos energiatermelés elősegítése; a legmodernebb technológiák előnyeit felhasználó erőművi megoldások kidolgozása, illetve terjesztése Magyarországon;
 • piaci/energiapolitikai előrejelzések és elemzések kidolgozása és közzététele;
 • az energetika mint tudományág szakmai és kulturális örökségének ápolása;
 • az előremutató külföldi, elsősorban európai tapasztalatok és tudományos eredmények hazai átvétele érdekében a magyar felsőoktatás támogatása;
 • az ifjúság és a közvélemény szemléletének formálása alternatív technológiák és energiaforrások, energiatakarékos módszerek ismertetésével, környezetbarát és tájbarát energiarendszerek lehetőségeinek feltárásával és terjesztésével;
 • villamosenergia- és földgázipari, energetikai és energiagazdálkodási szakmai érdekegyeztetés támogatása, és szakmai-tudományos szempontok, eredmények képviselete az ezzel foglalkozó nyilvános és szakmai fórumokon;
 • jogszabályok, ellátási szabályzatok és egyéb előírások tervezetének véleményezése, javaslattétellel és állásfoglalások útján részvétel a jogalkotási folyamatban; a kihirdetést követően az érdekeltek tájékoztatása, és az egységes jogértelmezés és jogalkalmazás elősegítése;
 • a fenti célokat szolgáló szakmai anyagok, tájékoztatók, folyóirat és egyéb kiadványok készítése és kiadása (közzététele), többek között az interneten;
 • mindazon kutatók és szakemberek egy szervezetbe tömörítése, akik a fenti közcélok eléréséhez megfelelő szaktudással és tapasztalattal rendelkeznek;
 • a tagok energetikai ismereteinek bővítése, tudományos és szakmai tájékozottságának növelése, továbbá ennek érdekében ismeretterjesztés és oktatás;
 • az Európai Unió energetikára vonatkozó, azt érintő szabályozásának és gyakorlatának figyelemmel kísérése;
 • szakmai találkozók, vitafórumok, bemutatók, konferenciák szervezése;
 •  szakmai anyagok, tájékoztatók, kiadványok készítése és közzététele, honlap fenntartása.

Szakmai alapon szerveződött civil szervezetként az Egyesület nem az egyes tagok esetenként eltérő érdekeit képviseli, hanem a törvényekkel, országgyűlési vagy kormánydöntésekkel kihirdetett nemzetgazdasági célok megvalósítását szolgálja. Az Egyesület szolgáltatásaival nyitott azok számára is, akik nem tagjai az Egyesületnek, ugyanakkor érdeklődnek az Egyesület által művelt szakmai tevékenység iránt. Az Egyesület programja a titkárságán és a honlapján a nyilvánosság rendelkezésére áll, működésmódjáról, az általa nyújtott szolgáltatások igénybevételi módjáról és az Egyesület beszámolóiról az egyesületi lapban és propaganda füzetekben, továbbá az internetes honlapján nyújt tájékoztatást. Az ETE feladatai Az Egyesület feladatai három fő területre összpontosulnak.

 •  az országos és helyi energetikai feladatok megoldásának elősegítése
 • a tagok energetikai ismereteinek bővítése, szakmai és általános tájékozottságának növelése,
 •  az energetika szakmai képviselete

A helyes energetikai gondolkodásmód elterjesztése és a szakemberek tájékozottságának növelése érdekében az Egyesület 1959 óta magas szakmai színvonalat képviselő lapot ad ki "Energiagazdálkodás" címen.